PRÍPRAVA LETO 2017

6.8. - 17:30 h. - muži Bracovce - Kusín 3:4 (1:2)
   góly: Kižik Ondrej, Hric Peter, Ilkanič Denis
   Zostava: Tatár René - Podhora Radovan, Osipčák Jakub, Ondomiši Miroslav, Hromý Jaroslav - Kižik Tomáš, Ilkanič Denis, Kižik Ondrej, Pulko Štefan - Hric Peter, Eštok René. Striedali: Horváth Erik, Tatár Erik, Tatár Roman, Magura Samuel

- MEMORIÁL MARIÁNA DÓCIHO 10.ročník (30.7.2017)
 
účastníci: OŠK Svornosť Bracovce, TJ Družstevník Ložín, TJ Družstevník Trhovište
1. zápas: TJ Družstevník Trhovište - TJ Družstevník Ložín 0:0 (0:0) - 3:4 pk
  gól: -
2. zápas: OŠK Svornosť Bracovce -  TJ Družstevník Trhovište 2:2 (0:1) - 4:2 pk
  góly: Tatár René z pk, Eštok René - Koba Slavomír, Koba Vladimír
3. zápas: TJ Družstevník Ložín - OŠK Svornosť Bracovce 1:1 (0:0) - 4:2 pk
  góly: Dzurjo Marián - Kižik Ondrej
Hralo sa systémom každý s každým v dĺžke zápasu  2 x 30 minút.
Konečné poradie: 1.Ložín, 2.Bracovce, 3. Trhovište
Stranka_pozadie_2015b.png
S T A N O V Y
 
Obecného športového klubu Svornosť Bracovce
(platné od február 2015)
 
Čl. 1
Základné ustanovenia
 
1) Obecný športový klub Svornosť Bracovce (ďalej len „OŠK“) je v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných odborných činnostiach a aktivitách.
 
Predmetom činnosti klubu je :
 1. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 2. starať sa o rozvoj športu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho
športu a na zlepšovanie podmienok pre jeho rozvoj,
 1. získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti športového klubu,
 2. viesť a formovať osobnosť občanov obce k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.
 
2) OŠK je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych noriem Slovenskej republiky.
 
3) Sídlom OŠK je  Bracovce č.d.275, 072 05 Bracovce, okr. Michalovce.
 
 
Čl. 2
Poslanie a úlohy OŠK
 
1) Poslaním OŠK je vytvárať podmienky na uspokojovanie športových záujmov a potrieb svojich členov, občanov obce a iných občanov v oblastiach telovýchovy a športu s prihliadnutím na rozvoj pohybových a telesných zručností, ich športových schopností, teoretických vedomostí, k spevňovaniu ich morálno-duševných a fyzických vlastností, k pozitívnemu formovaniu osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
 
2) OŠK plní najmä nasledovné úlohy:
 
 1. organizuje, zabezpečuje a koordinuje činnosť všetkých športových združení v pôsobnosti obce Bracovce,
 2. zabezpečuje a vytvára vhodné podmienky na účasť členov OŠK (ďalej len „člen“) a   občanov obce v telovýchovných a športových aktivitách,
 3. propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport,
 4. zabezpečuje a organizuje výstavbu, modernizáciu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné a športové zariadenia OŠK a obce,
 5. získava  materiálne  a   finančné  prostriedky  od právnických  a fyzických osôb  v záujme
zachovania poslania OŠK,
 1. vytvárať  a  vstupovať ako člen,  spoločník,  akcionár  a pod. do iných právnických osôb v
záujme podpory poslania OŠK,
 1. prevádzkuje podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania OŠK,
 2. vytvára   ekonomické,    materiálno-technické,    personálne,    administratívne,    sociálne,
ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OŠK ako celku a taktiež jeho členov,
 1. spolupracuje s obcou a predstaviteľmi obce,
 2. vytvára podmienky pre poskytovanie alebo uhrádzanie finančných nákladov členov OŠK,
ktoré súvisia s ubytovaním, dopravou, vzdelávaním, občerstvením, stravovaním, regeneráciou, lekárskou starostlivosťou, poplatkami, rehabilitáciou a pod., pri výkone poslania OŠK.
 
 
Čl. 3
Členstvo v OŠK
 
1)  Členstvo v OŠK môže byť:
a)  individuálne,
b)  kolektívne,
c)  čestné.
 
2) Členstvo v OŠK je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
 
3) Členom sa môže stať fyzická osoba, právnická osoba alebo športové združenie ako organizačná jednotka, ktorá koná vo svojom mene a ktorá súhlasí so stanovami OŠK.
 
4) Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi OŠK iba na základe súhlasu zákonného zástupcu.
 
5) Čestné členstvo udeľuje prezident OŠK na návrh výboru OŠK za významné zásluhy a rozvoj klubu a telesnej kultúry, jednotlivcom a kolektívom.
 
6) Prihláška do OŠK musí byť podaná písomne a musí obsahovať najmä:
 
a)  meno a priezvisko,
b)  dátum narodenia,
c)  adresu trvalého pobytu,
d)  prehlásenie žiadateľa o znalosti jeho zdravotného stavu,
e)  záväzné prehlásenie o dodržiavaní stanov OŠK,
f)  dátum, miesto a podpis žiadateľa o členstvo.
 
7) V prípade žiadosti športového združenia o členstvo, toto sa udeľuje povereným zástupcom športového združenia a členstvo v OŠK platí pre všetkých členov športového združenia.
 
8) O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor OŠK.
 
9) Členstvo vo OŠK zaniká:
 
 1. oznámením o vystúpení člena, svoje rozhodnutie člen oznámi ústne alebo písomne
výkonnému výboru OŠK,
b)  vylúčením člena pre neplnenie alebo nemožnosť si plniť základné povinnosti člena OŠK,
c)  vylúčenie pre hrubé porušenie povinností člena klubu,
d)  smrťou člena alebo jeho prehlásením za mŕtveho.
 
10) Dokladom o členstve v OŠK je platný členský preukaz a registračný preukaz, u detí do 14 rokov platný žiacky preukaz.
 
 
Čl. 4
Práva a povinnosti člena OŠK
 
1) Práva člena OŠK  sú najmä:
 
a)  zúčastňovať sa na činnosti OŠK a využívať výhody člena OŠK,
b)  zúčastňovať sa na členských schôdzach OŠK, ak dovŕšil vek 15 rokov a je spôsobilý,
c)  zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov OŠK, ktoré hodnotia jeho činnosť. Ak nedovŕšil
     vek 15 rokov, majú toto právo jeho zákonní zástupcovia,
d) dávať odvolania, návrhy na zlepšenie, podnety, pripomienky k činnosti a chodu OŠK a
     požadovať na ne od výkonného výboru odpoveď,
e)  vyžadovať správy o hospodárení OŠK,
f)  voliť a byť volený do orgánov OŠK na riadnej členskej schôdzi, ak dosiahol ku dňu    
     hlasovania vek 18 rokov.
 
2) Povinnosti člena OŠK sú najmä:
 
a)  dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov OŠK,
b)  aktívne sa zapájať do činnosti OŠK,
c)  chrániť, spravovať a ošetrovať majetok OŠK,
d)  vystupovať v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať na dobré meno OŠK,
e)  riadne a včas platiť členské príspevky, ktoré schválili uznesením orgány OŠK.
 
 
Čl. 5
Orgány OŠK
 
1) Orgánmi OŠK sú:
 
a)  členská schôdza a mimoriadna členská schôdza,
b)  výkonný výbor,
c)  kontrolná rada,
d)  iný orgán schválený uznesením výboru.
 
 
Čl. 6
Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza
 
1) Najvyšším orgánom OŠK je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz za kalendárny rok, resp.
      mimoriadna členská schôdza.
 
2) Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza najmä:
 
 1. schvaľuje vznik a zánik OŠK, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup, spoluprácu iných
fyzických a právnických subjektov,
 1. schvaľuje stanovy a normy OŠK, ich zmeny, doplnky a novelizácie, rokovací a volebný
poriadok
c)   schvaľuje správu o činnosti a hospodárení OŠK za predošlé obdobie,
d)  schvaľuje plán činnosti a hospodárenia OŠK na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výkonný  
     výbor,
e)  schvaľuje správu kontrolnej rady OŠK,
f)   schvaľuje dispozície s majetkom OŠK, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 3 000 Eur,
g)  navrhuje a odvoláva zástupcov do výkonného výboru, kontrolnej rady, alebo iných  
     orgánov schválených uznesením výboru.
h)  môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia kontrolnej rady a výkonného výboru.
 
3) Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia  OŠK, ktorí ku dňu konania členskej schôdze dovŕšili vek 18 rokov.
 
4) Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomných viac ako 50 % oprávnených členov OŠK. Zhotovené uznesenie z členskej schôdze je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných delegátov.
 
5) V prípadoch kedy nie je možné z akýchkoľvek dôvodov členskú schôdzu zvolať, plní všetky úlohy členskej schôdze výkonný výbor. O tejto skutočnosti musí byť vyhotovený písomný záznam.
 
6) Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výkonný výbor OŠK.
 
7) Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 50 % delegátov OŠK zvolať výkonný výbor. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý delegát, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výkonného výboru na jej zvolanie.
 
8) Každý delegát musí na členskej schôdzi preukázať svoje členstvo platným členským, alebo registračným preukazom OŠK.
 
9) V prípade zániku OŠK vymenuje členská schôdza alebo výbor likvidátora športového klubu, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).
 
 
Čl. 7
Výkonný výbor športového klubu
 
1) Činnosť OŠK riadi výkonný výbor. Výkonný výbor je zložený z predsedu, tajomníka a 7 členov OŠK, ktorých schváli členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov na svojom riadnom zasadnutí členskej schôdze.
 
2) Právne úkony v mene OŠK vykonáva výkonný výbor ako štatutárny orgán športového klubu, za ktorý koná predseda alebo tajomník, alebo iný člen splnomocnený výborom.
 
3) Na platnosť písomného platného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis viac ako 50 % oprávnených osôb výkonného výboru.
 
4) Výkonný výbor OŠK sa schádza podľa potreby, spravidla však raz za dva mesiace.
 
5) Výkonný výbor zvoláva jedna z oprávnených osôb výkonného výboru.
 
6) Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomných aspoň 50 % oprávnených osôb výkonného výboru.
 
7) Výkonný výbor:
a)  zvoláva členskú schôdzu a mimoriadnu členskú schôdzu,
b)  volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezidenta a tajomníka OŠK,
c)  vedie zoznam členov OŠK,
d)  spravuje majetok OŠK,
e)  informuje členov o činnosti OŠK,
f)  chráni a presadzuje záujmy členov OŠK,
g)  menuje a odvoláva trénerov jednotlivých družstiev,
h)  zastupuje OŠK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami 
     a inštitúciami,
i)   rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze
     a kontrolnej rady,
j)  vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom OŠK.
 
 
8) Prezident OŠK je členom výkonného výboru a štatutárnym zástupcom organizácie. Zastupuje občianske združenie navonok a koná v jeho veciach. Vykonáva všetky neodkladné rozhodnutia medzi zasadnutiami výkonného výboru a riadi činnosť OŠK.
 
9) Tajomník OŠK je členom výkonného výboru a druhým štatutárnym zástupcom organizácie. Vykonáva činnosti prezidenta OŠK v prípade jeho neprítomnosti.
 
 
Čl. 8
Kontrolná rada
 
1) Kontrolná rada je nezávislý a poradný orgán OŠK, oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti športového klubu.
 
2) Kontrolná rada je spravidla dvojčlenná.
 
3) Členovia kontrolnej rady majú právo byť prizvaní na zasadnutia výkonného výboru s poradným hlasom.
 
4) Členov kontrolnej rady určuje a odvoláva výkonný výbor, alebo členská schôdza.
 
5) Člen kontrolnej rady nemusí byť členom OŠK.
 
 
Čl. 9
Majetok a hospodárenie OŠK
 
1) Majetok OŠK tvoria finančné hodnoty, hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné hodnoty nadobudnuté činnosťou OŠK a nehnuteľný obecný majetok užívaný na základe zmluvných vzťahov s obcou, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 
2) Zdrojom majetku OŠK sú najmä:
 
a)  príspevky vlastných členov,
b)  dary od fyzických a právnických osôb,
c)  príjmy z činností OŠK,
d)  príspevky a dotácie z vyšších telovýchovných združení, organizácií, sponzorov a obce
e)  príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku,
f)  doplnkovo príjmy z hospodárskej činnosti alebo podnikania, schválené výborom, ktoré
     sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a súvisia so základným poslaním
     činností športového klubu,
g)  príjmy z vkladov, účtov, výnosov,
h)  dotácie a granty,
i)  iný majetok schválený výborom.
 
3) OŠK hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 
4) O hospodárení vedie OŠK účtovnú dokumentáciu.
 
 
Čl. 10
Zánik OŠK
 
1) OŠK zaniká:
 
a)  dobrovoľným rozpustením,
b)  zlúčením s iným združením,
c)  právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 
2) Pri zániku OŠK vykoná výkonný výbor majetkové vysporiadanie.
 
 
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
 
1) Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 20. 12. 2014 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR.
 
2) Výklad stanov vykonáva výkonný výbor.
 
3) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány športového klubu.
 
 
 
V Bracovciach dňa 20. 12. 2014      

@ spracoval: Ing. Vladimír Bakaľár                                          
TRÉNING:
*** Muži a Dorast ***

- streda 17.30 h.
- piatok 17.30 h.

*** Žiaci ***
- piatok 16.30 h.
TABUĽKA MUŽI
Tabulka_aktualna.png
TABUĽKA DORAST
Tabulka_aktualna.png
TABUĽKA ŽIACI
Tabulka_aktualna.png
ARCHÍV FOTOGALERIA
.
Archiv.PNG
ARCHÍV VIDEA
17.04.2017 - muži
Bracovce - Strážske B
25.09.2016 - muži
Bracovce - Bánovce n/O
2013 - muži
Budkovce - Bracovce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one